Skip to main content
Type a word
Category of Technology / Product

ID : tm3406115032


Sistem Maklumat Inventori

Sistem Maklumat Inventori (SISMAI) telah dibangunkan pada
tahun 2004 oleh Institut Penyelidikan Perikanan Malaysia (FRI) bagi merekod maklumat aset yang terdapat di FRI, Batu Maung, Pulau Pinang. Sistem ini mampu untuk menyimpan rekod serta mempunyai kemudahan penyediaan laporan aset. Sistem ini
dibangunkan dengan menggunakan platform Microsoft Access versi 2002. Maklumat yang direkodkan adalah butiran perolehan aset, penempatan, penyelenggaraan, pelupusan, serta pemeriksaan yang terdapat dalam kad aset Kew. 312. Sistem ini menyediakan kemudahan carian melalui pilihan nombor siri, item, kategori aset serta nama pegawai. Catatan berkaitan pembaikan peralatan dapat direkodkan dengan baik bagi membantu proses pertimbangan pelupusan kelak. Menggunakan kaedah ini dapat menjimatkan tempoh masa carian, pengumpulan maklumat serta menjimatkan ruang penyimpanan fail secara fizikal. Laporan-laporan berkaitan aset seperti jumlah aset dan kos dapat dihasilkan dalam tempoh yang singkat memandangkan sistem ini mempunyai kemudahan untuk penyediaan maklumat tersebut. FRI telah berjaya merekod semua aset ke dalam sistem ini bagi membantu kerja-kerja penyelenggaraan aset.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406215033


Fish Profile Information System

Fish Profile Information Sistem merupakan pangkalan data yang
telah dibangunkan oleh Institut Penyelidikan Perikanan, Batu Maung, Pulau Pinang pada tahun 2005. Sistem ini dibangunkan bagi tujuan mengenalpasti spesies ikan memandangkan kekurangan pakar taksonomi dan buku-buku rujukan untuk proses identifikasi. Sistem ini merupakan pangkalan data yang dibangunkan bagi menyimpan maklumat ikan marin, air tawar dan udang di Malaysia. Maklumat spesies ikan yang terdapat di dalam sistem ini fokus kepada ciri-ciri penting idenfikasi secara bergambar bagi memudahkan kerja-kerja identifikasi. Terdapat juga kemudahan carian spesies ikan melalui
bentuk ekor dan badan. Kemudahan ini dapat menjimatkan masa
carian bagi mengenalpasti spesies ikan serta dapat mengatasi
masalah kesilapan identifikasi. Spesies-spesies ikan yang terdapat di dalam pangkalan data ini kumpul melalui pendaratan ikan di pangkalan serta pemancing. Gambar-gambar yang diambil diproses untuk tujuan pengecaman sebelum dimasukan ke dalam pangkalan data. Laporan-laporan juga disediakan untuk kemudahan penyediaan laporan yang diperlukan dalam tempoh masa yang singkat. Sistem ini boleh diakses melalui laman web Jabatan Perikanan Malaysia di www.dof.gov.my di bawah Bahagian Penyelidikan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406315034


e-LIBRARY : Sistem Perpustakaan Elektronik Institut
Penyelidikan Perikanan


Sistem e-Library IPP disasarkan untuk memperbaiki kelemahan pada
sistem tradisional yang digunakan sekarang. Beberapa ciri baru untuk
pihak pentadbir sistem dan pengguna telah diperkenalkan, seperti
berikut:
i) Pentadbir Sistem
??? Cara yang lebih mudah dan cepat untuk mengemaskini dan
mengendalikan rekod material
??? Membolehkan pentadbir mengawaselia pergerakan material
dan mengeluarkan notis pemulangan secara automatik
menerusi e-mel.
??? Sistem sandaran dan sistem keselamatan diujudkan.
??? Membolehkan pentadbir menguruskan sumber material di
samping membekalkan informasi material yang ada.
ii) Pengguna
??? Akses sistem secara online.
??? Kemudahan tempahan awal (advance booking).
??? Kemudahan untuk mencetak keputusan pencarian atau
menyimpannya sebagai salinan fail (soft-copy).
??? Sistem depositori, bagi pengguna yang ingin menyumbangkan
hasil kerja mereka dalam format salinan fail ke dalam arkib
perpustakaan.
Berdasarkan ciri inovasi yang dinyatakan di atas, sistem e-Library akan dibahagikan kepada dua komponen utama:
1. Perpustakaan digital : Akses secara online
: Pembelajaran secara kendiri
: Memaparkan informasi pada skrin PC
pengguna
2. Perpustakaan fizikal : Material yang tidak boleh didapati dalam
bentuk salinan fail
: Memaksimakan penggunaan bahan
bercetak
: Akses kepada material, Internet dan CD

Sistem ini dibangunkan bagi memenuhi keperluan yang digariskan
oleh pihak pengurusan IPP, seperti berikut:
??? Membekalkan bahan material secara ???one-stop???.
??? Membolehkan aktiviti pemprosesan informasi dilakukan dengan
menggunakan teknologi rangkaian.
??? Membenarkan kakitangan IPP mengakses sistem secara online.
??? Mengujudkan sebuah organisasi pembelajaran di IPP.
Applikasi e-Library ini menggunakan pendekatan berpandukan menu bagi membolehkan pengguna mengakses informasi di dalamnya dengan mudah dan berkesan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3499915626


Selective Leverage System

The invention relates to improve performance of a device having a pulsing behavior input or output such as engines and other cyclically devices. This solution includes a selective leverage system gear train that uses leverage principle to improve performance of compressors, alternators, etc.

Batu Maung Johor

ID : tm3444715418


Tilapia Egg Incubator TEI4

Inovasi yang dihasilkan iaitu alat inkubator telur TEI4 yang bertindak sebagai alat untuk mengeramkan telur tilapia menggantikan fungsi pengeraman yang berlaku di dalam mulut induk betina. Alat ini adalah mudah alih dengan kos yang mampu milik oleh penternak kecil. Apabila telur telah menetas, anak ikan yang telah berenang dengan sempurna akan berada di permukaan air dan kemudiannya akan turun mengikut aliran air masuk ke dalam hapa.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3444815419


Sangkar Bio-Komposit

Permintaan tinggi terhadap industri sangkar akuakultur sedikit terencat dengan penawaran harga bahan buatan sangkar semasa. Kenaikan harga kayu bergred A seperti cengal dan merbau menyebabkan pengusaha sangkar mengalami sedikit bebanan kos awalan dalam penbuatan sangkar mereka. Penggunaan buluh yang dahulunya popular digunakan tetapi tidak lagi sesuai untuk masa kini. Penawaran harga sangkar plastik, High Density PolyEthylene (HDPE) dilihat paling menguntungkan dari segi penyenggaraan namun melibatkan kos yang amat tinggi. Justeru, pengenalan kepada suatu bahan yang mempunyai kekuatan seperti plastik namun masih mengekalkan rupa bentuk fizikal kayu telah diperkenalkan. Penggunan bahan buangan seperti habuk kayu, sekam padi, sisa sawit dan bahan fiber asli lain seperti kenaf telah digunapakai bersama polimer
HDPE bagi penghasilan unit sangkar baru. Unit sangkar baru ini telah diubahsuai daripada rekabentuk asal floater yang diimport daripada negara Austria dan Taiwan yang dibuat dalam bentuk modular. Ini menghasilkan struktur sangkar biokomposit yang tahan, kuat dan murah. Rekabentuk asal unit juga telah diubahsuai agar dapat menghasilkan saiz sangkar mengikut citarasa pengusaha sendiri.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3444915420


PS Aquatics : Produk Artemia Berkualiti Tinggi

PS Aquatics adalah Artemia proses berkualiti tinggi. Artemia
merupakan makanan utama dalam proses pembenihan kebanyakan
spesis akuakultur dan ikan hiasan. Artemia di bawah jenama PS
Aquatics dihasilkan dengan persijilan MyGAP dan dengan sistem
kualiti berdasarkan HACCP bagi memastikan produk yang dihasilkan bebas daripada patogen penyebab penyakit yang boleh merencat industri akuakultur. Produk PS Aquatic yang berasaskan Artemia adalah dalam bentuk naupli dan biojisim yang asal dan produk tambah baik berasaskan keduanya. Antara produk tambah baik adalah Artemia mentah naupli dan biojisim segar hidup, Artemia naupli dan biojisim mentah sejuk beku, Artemia sejuk kering dan pellet Artemia. Kepelbagaian produk berasaskan Artemia untuk industri akuakultur dan ikan hiasan bermatlamat untuk memudahkan penggunaan tanpa memberi perubahan kepada pada profil kualiti asal Artemia. Selain itu, produk tambah baik ini juga memudahkan penggunaan, penggendalian dan juga simpanan.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3445015421


Paya Buatan (Constructed Wetland) Untuk Rawatan Air
Buangan Akuakultur Air Tawar


Untuk merawat air buangan akuakultur supaya selamat untuk
dilepaskan ke persekitaran. Projek pilot paya buatan di FRI Glami Lemi didapati telah berjaya merawat air buangan akuakultur dan air yang telah dirawat selamat dibuang atau dilepaskan ke persekitaran luar. Projek ini sangat berpotensi dan harus digunapakai oleh semua pengusaha akuakultur di Malaysia. Pengusaha akuakultur air tawar kini telah mula ada kesedaran untuk memastikan alam sekitar disekeliling kawasan ternakan tidak tercemar. Air yang dirawat boleh digunakan semula.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3445115422


Kit Kultur Tisu

Model
Kit kultur tisu terdiri daripada peralatan kultur tisu, sumber
nutrien dan tumbuhan akuarium
Kos
Anggaran kasar kos kit kultur tisu tumbuhan akuarium ialah
RM300/set
Peralatan yang perlu disediakan oleh pengguna:
Ketuhar gelombang mikro dan periuk tekanan tinggi
Bilik kultur - Bilik/ruang bersih berhawa dingin
Lampu
Rak untuk meletak kultur tisu

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3445215423


Kit Asuhan Udang Galah

Bagi membantu serta melancarkan aktiviti asuhan benih udang
galah selepas peringkat pasca larva (PL) maka inovasi yang
dinamakan Kit Asuhan Udang Galah (KAUG) diperkenalkan oleh FRI Glami Lemi. Kemudahan ini dinamakan kit kerana keupayaannya untuk dikendalikan secara pasang siap di lokasi yang dikehendaki dengan mudah. Selain daripada mudah disedia dan dipasang, kajian di peringkat operasi sebenar menunjukkan bahawa KAUG berupaya memberi keputusan yang memberangsangkan dalam peratus kemandirian semasa asuhan. Oleh itu diyakini dengan adanya KAUG industri ternakan udang galah tempatan akan berupaya melonjak naik dan pendaratan daripada aktiviti akuakultur boleh meningkat tanpa memerlukan tambahan keluasan kolam. KAUG juga sesuai digunakan untuk menghasilkan benih bagi tujuan pelepasan di perairan umum untuk tujuan peningkatan stok. Benih yang diasuh terlebih dahulu akan lebih besar dan pasti akan memberi impak yang lebih besar kepada program peningkatan stok berbanding amalan sedia ada yang menabur benih kecil secara terus ke perairan umum.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3445315424


Kit Akuaplant

Kit untuk menghasilkan sendiri tumbuhan akuatik
menggunakan kaedah tisu kultur

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3445415425


Kaedah Krioawetan
Sperma Dan Persenyawaan
In Vitro Ikan Kelah (Tor sp.)


Kriobank sperma ikan merupakan satu bentuk bank gen yang
berfungsi untuk menyimpan sperma ikan untuk jangka masa panjang dengan kaedah krioawet pada suhu lampau sejuk menggunakan cecair nitrogen (-196C). Kemandirian sel sperma krioawet masih terpelihara dan boleh digunakan untuk mensenyawakan telur pada masa akan datang. Kriobank sperma ikan air tawar FRI Glami Lemi telah diwujudkan pada tahun 2008. FRI Glami Lemi merupakan antara institusi perintis di Malaysia yang menjalankan kajian dalam pengkriobankan sperma ikan. Inovasi ini menghasilkan teknologi pengkrioawetan sperma dan pembenihan menggunakan sperma krioawet pada Tor spp.Sperma krioawet bagi Tor spp. telah berjaya mensenyawakan telur dan menghasilkan anak ikan kelah yang sihat. Hasil inovasi ini juga mendapati sperma krioawet Tor spp. yang telah disimpan selama enam tahun masih berjaya menetaskan telur dan prestasi penetasan tiada perbezaan dengan sperma krioawet yang baru dikrioawet.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3318514156


Intelligent Real-time integrated system for sustainability(IRISS)

Intelligent real time integrated system for sustainability(IRISS) is designed to transform the collecting data method to measure the impact towards the environment before, during and after the development. IRISS provides the data directly through the internet of things(IOT), cloud computing and web.

Kuala Kangsar Perak

ID : tm2992510896


Y-Tube Olfactometer for Insect Behavioural Responses to Volatile Compounds

This prototype was designed to determine the olfactory response of insects or other invertebrates towards different volatile compounds in order to improve the effectiveness of phermone trappings. This prototype also can be used as a teaching tool of entomology course or in chemical ecology research.

Kuala Terengganu Terengganu

ID : tm2992610897


Wifish: Fish-landing Data Collection using Mobile Technology

Advances in hand held computer technology are making data collection faster,easier and more accurate. In this project,the use of wireless mobile devices such as personal digital assistants (PDAS) to collect data for a study on elder neglect is described and evaluated. Methods for integrating this technology into a research study are discussed as suggestions for increasing the performance of data collectors using these devices. Fisheries policy and management objectives, particularly under the precautionary approach, need to be based upon analysis of reliable data. The implementation of Wifish for data collection could reduce the costs, paper usage, and eliminates the time for keying in data.It will increase efficiency and control of the field work, improve the coverage and provide collected information in a timely manner in an electronic form ready for compilation and further analysis. Moreover, control of the field operation is tremendously improved. Duplication of data missed data and cost control are monitored and rectified immediately.

Kuala Terengganu Terengganu

ID : tm2992710898


WfSAT: A Web-based Fish Stock Assessment Tools

In marine fisheries management, we hardly heard about the words "sustainability" and the "precautionary principle". These two famous words have being discussed worldwide in order to manage the renewable natural resources for future human generation as it is benefiting the present human generation. Therefore, the task to improve the fisheries itself is a dynamic process. The failure of the population processes and look at their probabilistic outcomes in hyperspace either through three or four dimensional spaces.

Kuala Terengganu Terengganu

ID : tm2992810899


Web Based Clinical Decision Support System for Hyperbilirubinemia: Hybicare

This product examines from a systems perspective some of the major issues associated with the provision of computer-based decision support in the management of the Hyperbilirubinemia patients. The concept of Web-Based Clinical Decision Support System for Hyperbilirubinemia (HybiCare System) is to facilitate hyperbilirubinemia risk stratification in newborns which support the clinical process and use of knwledge, diagnosis and investigation through treatment and long-term care. This system assist health care providers in clinical decision making by providing well-balanced information on the management of jaundice in newborns.

Kuala Terengganu Terengganu

ID : tm2992910900


Wave/Air Displacement Generator

The wave/Air Displacement Generator capitalizes wave crests through dynamic movement to create displacement of air in water in a confined container fitted with a small outlet, creating a stream of air with enough velocity to propel a mini propeller/ turbine. It can also rotate a mini motor to generate an electrical energy of up to 12 volts. Applying the basic principles of Bernoulli???s Continuity Flow Conservation of Mass a confined system, the mass that enters the system must also exit the system at the same time. Flow rate = Q = Area x Velocity
R1A1V1 (mass inflow rate) = r2A2V2 (mass outflow rate)
Where r is the density of the fluid. (In this case is density of air)
If the fluid at both points is the same, then the density drops out, and you get the continuity equation: A1V1 = A2V2
Therefore if A2 < A1 then V2 > V1
Thus air exiting a nozzle has a higher velocity.

Kuala Terengganu Terengganu

ID : tm2993010901


V-SEED'S : Web Database System for Seed Management

Seed is a basic resource for the reproductive process of some species of plants besides utilizing stem cutting method, bud leaf cutting and graft method which is known as air layering. The process of getting the source of the seed supply is very hard especially for plant that the breed offer a high value. Seed is imported or bought from certain suppliers whether individually or through company.

An innovation of digital software is developed to facilitate officers and researchers to keep, update, wipe, find and increase information related to the seed virtually using web technology which is known as Virtual Seed Database System or V-SEED'S.

Kuala Terengganu Terengganu

ID : tm2993110902


User's Behaviour Analyzer for E-learning Applications In The Social Network (UBIAR)

Currently, there are many studies use the log files in analyzing user's engagement of e-learning. Nevertheless, log files data in the social network only display the records of users attempted, experienced and finished.The built-in report did not explain the user's behaviour inside the e-learning applications in the social network. Therefore, this study was proposed a model for analyses the user's behaviour engagement of e-learning applications in the social network. Th behaviour data such as: "attempted","experienced","answered", "completed","passed" and "failed" will be tracked and recorded. By analyzing the behaviour data, the user's behaviour engagement of e-learning applications in a social network can be determined.

Kuala Terengganu Terengganu

ID : tm2993210903


Tubbies Ice Cream

Tubbies invent a novel unique natural flavor with new natural ingredient of premium ice cream which produced from fermentation technology.

Kuala Terengganu Terengganu

ID : tm2993310904


Titania/P3DT/Seaweed Bilayer Hybrid Solar Cell as Third Generation of Solar Technology

In this research, hybrid solar cells which consist of a combination of organic Red Seaweed(RS) and Poly(3-Dodecylthiophene)(P3DT) with organic titania nanocrystals materials are fabricated via electrochemical method. Power conversion efficiency value of ITO/TIO2 NCS/P3DT/RS/Au was 2.0%.

Kuala Terengganu Terengganu

ID : tm2993410905


ThiOLED: A Petit Waste-Reducing New Materials for Lighting Technology Interest

ThiOLED: A Petit Waste-Reducing New Materials for Lighting Technology Interest was successfully prepared, synthesized and characterized via spectroscopy and analytical technique which involve contribution of molecular modelling by Gaussian 09 in order to correlate between layer OLED. The electrochemical deposition (ECD) technique have been applied to prepare organic thin films due to posse least expensive cost, low temperature method, easily controllable (change of deposition time and potential) and non-pollutant one. Surprisingly, this type of system gave promising result to be applied as conductive layer in single layer OLED. In a nutshell, with the outstanding approach and performance, ThiOLED will be no doubt can attract any crowd at different level in the community to further evaluate this type of molecular framework to be potentially used in the area of microelectronic devices.

Kuala Terengganu Terengganu

ID : tm2993510906


The Hurricane Protective Barrier System

A windstorm consisting of violent winds with 64-72 knots (11 on Beauford scale), have a significant force that is able to cause damage to property and environment. Since 1990, natural disasters have affected about 217 million people every year especially windstorms disaster contributed of world disaster in 15% loss of life, 27% number of events and contributed 45% of economic loses and increasing every year. High winds cause significant structural and environmental damage. However, the research on ideal and effective windstorm protection or wind barrier method are rather limited. The used of this Wind Barrier for deflecting incoming wind as a novel method to reduce severe damage to properties with the ability to withstand windstorm's forces. The barrier is formed y joining several aerodynamic ellipse-shaped beam or 'S' shape curves arranged horizontally equidistance from each each other made of a set of blades and aerodynamic rod shape in between superposed on one another at regular distance for deflection of high wind velocity, at the lower end of the last 'S' shaped curve can be attached a wind blade to be used to generate electricity.

Kuala Terengganu Terengganu

ID : tm2993610907


The Horseshoe Crab and their Use in Human Cardiac Disorders

Marine natural products have always been a source of new leads for the treatment of many deadly diseases such as cancer,acquired immuno-deficiency syndrome (AIDS) etc. The pharmacology of marine compounds such as anti-helminthes,anti-bacterial,anti-coagulant,anti-diabetic,anti-fungal,anti-inflammatory,anti-malarial,anti-platelet,anti-protozoa,anti-tuberculosis anti-viral activities affecting the cardiovascular and nervous systems are highly encouraging.Several molecules isolated from various marine organism such as micro organisms,algae,fungi,invertebrates and vertebrates are currently under an advanced stage of clinical trials.Some of them have already been marketed as drugs.A number of marine peptides have been isolated in recent years which exhibit potent biological activities and many of the compounds showed promising anticancer activities. This present study thus opens up entirely new possibilities using peri-vitelline fluid of the horseshoe crab for medical application to improve stem cell differentiation into cardiomyocytes on severe ischemic diseases which cannot be improved by classic therapy.Though along Malaysian coast,three valuable species of the horseshoe crab are found but unfortunately not much work has been done on their bio-medical potential.Hence it is prudent o our part to put our sincere efforts to know more about the amazing creature.

Kuala Terengganu Terengganu

Displaying 1 - 25 of 121

To Register New Technology and Product Click Here