Skip to main content
Type a word
Category of Technology / Product

ID : tm3406115032


Sistem Maklumat Inventori

Sistem Maklumat Inventori (SISMAI) telah dibangunkan pada
tahun 2004 oleh Institut Penyelidikan Perikanan Malaysia (FRI) bagi merekod maklumat aset yang terdapat di FRI, Batu Maung, Pulau Pinang. Sistem ini mampu untuk menyimpan rekod serta mempunyai kemudahan penyediaan laporan aset. Sistem ini
dibangunkan dengan menggunakan platform Microsoft Access versi 2002. Maklumat yang direkodkan adalah butiran perolehan aset, penempatan, penyelenggaraan, pelupusan, serta pemeriksaan yang terdapat dalam kad aset Kew. 312. Sistem ini menyediakan kemudahan carian melalui pilihan nombor siri, item, kategori aset serta nama pegawai. Catatan berkaitan pembaikan peralatan dapat direkodkan dengan baik bagi membantu proses pertimbangan pelupusan kelak. Menggunakan kaedah ini dapat menjimatkan tempoh masa carian, pengumpulan maklumat serta menjimatkan ruang penyimpanan fail secara fizikal. Laporan-laporan berkaitan aset seperti jumlah aset dan kos dapat dihasilkan dalam tempoh yang singkat memandangkan sistem ini mempunyai kemudahan untuk penyediaan maklumat tersebut. FRI telah berjaya merekod semua aset ke dalam sistem ini bagi membantu kerja-kerja penyelenggaraan aset.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406215033


Fish Profile Information System

Fish Profile Information Sistem merupakan pangkalan data yang
telah dibangunkan oleh Institut Penyelidikan Perikanan, Batu Maung, Pulau Pinang pada tahun 2005. Sistem ini dibangunkan bagi tujuan mengenalpasti spesies ikan memandangkan kekurangan pakar taksonomi dan buku-buku rujukan untuk proses identifikasi. Sistem ini merupakan pangkalan data yang dibangunkan bagi menyimpan maklumat ikan marin, air tawar dan udang di Malaysia. Maklumat spesies ikan yang terdapat di dalam sistem ini fokus kepada ciri-ciri penting idenfikasi secara bergambar bagi memudahkan kerja-kerja identifikasi. Terdapat juga kemudahan carian spesies ikan melalui
bentuk ekor dan badan. Kemudahan ini dapat menjimatkan masa
carian bagi mengenalpasti spesies ikan serta dapat mengatasi
masalah kesilapan identifikasi. Spesies-spesies ikan yang terdapat di dalam pangkalan data ini kumpul melalui pendaratan ikan di pangkalan serta pemancing. Gambar-gambar yang diambil diproses untuk tujuan pengecaman sebelum dimasukan ke dalam pangkalan data. Laporan-laporan juga disediakan untuk kemudahan penyediaan laporan yang diperlukan dalam tempoh masa yang singkat. Sistem ini boleh diakses melalui laman web Jabatan Perikanan Malaysia di www.dof.gov.my di bawah Bahagian Penyelidikan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406315034


e-LIBRARY : Sistem Perpustakaan Elektronik Institut
Penyelidikan Perikanan


Sistem e-Library IPP disasarkan untuk memperbaiki kelemahan pada
sistem tradisional yang digunakan sekarang. Beberapa ciri baru untuk
pihak pentadbir sistem dan pengguna telah diperkenalkan, seperti
berikut:
i) Pentadbir Sistem
??? Cara yang lebih mudah dan cepat untuk mengemaskini dan
mengendalikan rekod material
??? Membolehkan pentadbir mengawaselia pergerakan material
dan mengeluarkan notis pemulangan secara automatik
menerusi e-mel.
??? Sistem sandaran dan sistem keselamatan diujudkan.
??? Membolehkan pentadbir menguruskan sumber material di
samping membekalkan informasi material yang ada.
ii) Pengguna
??? Akses sistem secara online.
??? Kemudahan tempahan awal (advance booking).
??? Kemudahan untuk mencetak keputusan pencarian atau
menyimpannya sebagai salinan fail (soft-copy).
??? Sistem depositori, bagi pengguna yang ingin menyumbangkan
hasil kerja mereka dalam format salinan fail ke dalam arkib
perpustakaan.
Berdasarkan ciri inovasi yang dinyatakan di atas, sistem e-Library akan dibahagikan kepada dua komponen utama:
1. Perpustakaan digital : Akses secara online
: Pembelajaran secara kendiri
: Memaparkan informasi pada skrin PC
pengguna
2. Perpustakaan fizikal : Material yang tidak boleh didapati dalam
bentuk salinan fail
: Memaksimakan penggunaan bahan
bercetak
: Akses kepada material, Internet dan CD

Sistem ini dibangunkan bagi memenuhi keperluan yang digariskan
oleh pihak pengurusan IPP, seperti berikut:
??? Membekalkan bahan material secara ???one-stop???.
??? Membolehkan aktiviti pemprosesan informasi dilakukan dengan
menggunakan teknologi rangkaian.
??? Membenarkan kakitangan IPP mengakses sistem secara online.
??? Mengujudkan sebuah organisasi pembelajaran di IPP.
Applikasi e-Library ini menggunakan pendekatan berpandukan menu bagi membolehkan pengguna mengakses informasi di dalamnya dengan mudah dan berkesan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3499915626


Selective Leverage System

The invention relates to improve performance of a device having a pulsing behavior input or output such as engines and other cyclically devices. This solution includes a selective leverage system gear train that uses leverage principle to improve performance of compressors, alternators, etc.

Batu Maung Johor

ID : tm3444715418


Tilapia Egg Incubator TEI4

Inovasi yang dihasilkan iaitu alat inkubator telur TEI4 yang bertindak sebagai alat untuk mengeramkan telur tilapia menggantikan fungsi pengeraman yang berlaku di dalam mulut induk betina. Alat ini adalah mudah alih dengan kos yang mampu milik oleh penternak kecil. Apabila telur telah menetas, anak ikan yang telah berenang dengan sempurna akan berada di permukaan air dan kemudiannya akan turun mengikut aliran air masuk ke dalam hapa.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3444815419


Sangkar Bio-Komposit

Permintaan tinggi terhadap industri sangkar akuakultur sedikit terencat dengan penawaran harga bahan buatan sangkar semasa. Kenaikan harga kayu bergred A seperti cengal dan merbau menyebabkan pengusaha sangkar mengalami sedikit bebanan kos awalan dalam penbuatan sangkar mereka. Penggunaan buluh yang dahulunya popular digunakan tetapi tidak lagi sesuai untuk masa kini. Penawaran harga sangkar plastik, High Density PolyEthylene (HDPE) dilihat paling menguntungkan dari segi penyenggaraan namun melibatkan kos yang amat tinggi. Justeru, pengenalan kepada suatu bahan yang mempunyai kekuatan seperti plastik namun masih mengekalkan rupa bentuk fizikal kayu telah diperkenalkan. Penggunan bahan buangan seperti habuk kayu, sekam padi, sisa sawit dan bahan fiber asli lain seperti kenaf telah digunapakai bersama polimer
HDPE bagi penghasilan unit sangkar baru. Unit sangkar baru ini telah diubahsuai daripada rekabentuk asal floater yang diimport daripada negara Austria dan Taiwan yang dibuat dalam bentuk modular. Ini menghasilkan struktur sangkar biokomposit yang tahan, kuat dan murah. Rekabentuk asal unit juga telah diubahsuai agar dapat menghasilkan saiz sangkar mengikut citarasa pengusaha sendiri.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3444915420


PS Aquatics : Produk Artemia Berkualiti Tinggi

PS Aquatics adalah Artemia proses berkualiti tinggi. Artemia
merupakan makanan utama dalam proses pembenihan kebanyakan
spesis akuakultur dan ikan hiasan. Artemia di bawah jenama PS
Aquatics dihasilkan dengan persijilan MyGAP dan dengan sistem
kualiti berdasarkan HACCP bagi memastikan produk yang dihasilkan bebas daripada patogen penyebab penyakit yang boleh merencat industri akuakultur. Produk PS Aquatic yang berasaskan Artemia adalah dalam bentuk naupli dan biojisim yang asal dan produk tambah baik berasaskan keduanya. Antara produk tambah baik adalah Artemia mentah naupli dan biojisim segar hidup, Artemia naupli dan biojisim mentah sejuk beku, Artemia sejuk kering dan pellet Artemia. Kepelbagaian produk berasaskan Artemia untuk industri akuakultur dan ikan hiasan bermatlamat untuk memudahkan penggunaan tanpa memberi perubahan kepada pada profil kualiti asal Artemia. Selain itu, produk tambah baik ini juga memudahkan penggunaan, penggendalian dan juga simpanan.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3445015421


Paya Buatan (Constructed Wetland) Untuk Rawatan Air
Buangan Akuakultur Air Tawar


Untuk merawat air buangan akuakultur supaya selamat untuk
dilepaskan ke persekitaran. Projek pilot paya buatan di FRI Glami Lemi didapati telah berjaya merawat air buangan akuakultur dan air yang telah dirawat selamat dibuang atau dilepaskan ke persekitaran luar. Projek ini sangat berpotensi dan harus digunapakai oleh semua pengusaha akuakultur di Malaysia. Pengusaha akuakultur air tawar kini telah mula ada kesedaran untuk memastikan alam sekitar disekeliling kawasan ternakan tidak tercemar. Air yang dirawat boleh digunakan semula.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3445115422


Kit Kultur Tisu

Model
Kit kultur tisu terdiri daripada peralatan kultur tisu, sumber
nutrien dan tumbuhan akuarium
Kos
Anggaran kasar kos kit kultur tisu tumbuhan akuarium ialah
RM300/set
Peralatan yang perlu disediakan oleh pengguna:
Ketuhar gelombang mikro dan periuk tekanan tinggi
Bilik kultur - Bilik/ruang bersih berhawa dingin
Lampu
Rak untuk meletak kultur tisu

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3445215423


Kit Asuhan Udang Galah

Bagi membantu serta melancarkan aktiviti asuhan benih udang
galah selepas peringkat pasca larva (PL) maka inovasi yang
dinamakan Kit Asuhan Udang Galah (KAUG) diperkenalkan oleh FRI Glami Lemi. Kemudahan ini dinamakan kit kerana keupayaannya untuk dikendalikan secara pasang siap di lokasi yang dikehendaki dengan mudah. Selain daripada mudah disedia dan dipasang, kajian di peringkat operasi sebenar menunjukkan bahawa KAUG berupaya memberi keputusan yang memberangsangkan dalam peratus kemandirian semasa asuhan. Oleh itu diyakini dengan adanya KAUG industri ternakan udang galah tempatan akan berupaya melonjak naik dan pendaratan daripada aktiviti akuakultur boleh meningkat tanpa memerlukan tambahan keluasan kolam. KAUG juga sesuai digunakan untuk menghasilkan benih bagi tujuan pelepasan di perairan umum untuk tujuan peningkatan stok. Benih yang diasuh terlebih dahulu akan lebih besar dan pasti akan memberi impak yang lebih besar kepada program peningkatan stok berbanding amalan sedia ada yang menabur benih kecil secara terus ke perairan umum.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3445315424


Kit Akuaplant

Kit untuk menghasilkan sendiri tumbuhan akuatik
menggunakan kaedah tisu kultur

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm3445415425


Kaedah Krioawetan
Sperma Dan Persenyawaan
In Vitro Ikan Kelah (Tor sp.)


Kriobank sperma ikan merupakan satu bentuk bank gen yang
berfungsi untuk menyimpan sperma ikan untuk jangka masa panjang dengan kaedah krioawet pada suhu lampau sejuk menggunakan cecair nitrogen (-196C). Kemandirian sel sperma krioawet masih terpelihara dan boleh digunakan untuk mensenyawakan telur pada masa akan datang. Kriobank sperma ikan air tawar FRI Glami Lemi telah diwujudkan pada tahun 2008. FRI Glami Lemi merupakan antara institusi perintis di Malaysia yang menjalankan kajian dalam pengkriobankan sperma ikan. Inovasi ini menghasilkan teknologi pengkrioawetan sperma dan pembenihan menggunakan sperma krioawet pada Tor spp.Sperma krioawet bagi Tor spp. telah berjaya mensenyawakan telur dan menghasilkan anak ikan kelah yang sihat. Hasil inovasi ini juga mendapati sperma krioawet Tor spp. yang telah disimpan selama enam tahun masih berjaya menetaskan telur dan prestasi penetasan tiada perbezaan dengan sperma krioawet yang baru dikrioawet.

Jelebu Negeri Sembilan

ID : tm287809751


DiSFoS towards Eco-Friendly Product

DiSFoS is to achieve a greener environment in the future. It will gradually replace polystyrene container with Dilenia suffruticosa container as it is more eco-friendly. They are biodegradable, environmentally-friendly and able to raise health awareness among the society.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm287819752


Dillenia Suffruticosa, The Future Innovation Towards Eco-Friendly Product

Polystyrenes are harmful as it contains a lot of dangerous chemical that is foreign to our body. Besides, it consumes much time to disintegrate and it also leads to environmental pollution. By using Dillenia suffruticosa leaves, we compressed it to create DiSFoS (Dilenia suffruticosa Food Storage) container which is more eco-friendly and biodegradable than polystyrene. This kind of plant grows vigorously on eroded soil, wasteland, forest edges and swampy areas. It has leaves (35cm long) and an oval leaves that cabbage-like with slight toothed edges. By promoting and applying DiSFoS, it can substitute polystyrene to have a greener product that is harmless to the environment and provide better healthy consumption to consumer because of its non-chemical product but from nature itself.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm287829753


CY-E-G Cyclo Electric Generator

We knew that in this 21th century, the world facing the energy crisis. The scientists still brainstorming on what is the most efficient energy which is non petrol based energy, or in a common name, Alternative Energy until now. Recently, scientists already had discovered alternative energy including tidal power, wind tunnel power, solar energy, nuclear power, hydro-electric, hybrid and many more. In our project, the magnetism plays the biggest part on producing electric current. Basically, the main idea is combining the simple motor principle with simple generator principle. When this two mechanism is combined, then, we can generate cyclic electric current without using battery or any other sources of electric. In addition, the materials used for this project are affordable for everyone. We only use, copper wire, magnet, LED, clip paper or pin, iron rod and gears.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm287839754


Cyclo Electric Generator (CY-E-G)

It is apparent that in this 21th century, the world is facing an energy crisis. In this project, magnetism plays the biggest part on producing electric current. It combines a simple motor principle with a simple generator principle. When these two mechanisms are combines, we generate cyclic electric current without battery or any other sources of electricity. The materials used are affordable for everyone. Copper wire, magnet, LED, clip paper or pin, iron rod and gears are used.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm2980710778


WHOLEmath: Educational Game for Mathematic

WHOLEmath is a board game that uses the concept of hole and show to challenge children to solve certain puzzles. This educational game allows students to explore multiple Mathematics concepts (numbers, shapes and mathematics operations) by just changing the paper which represents various mathematical problems. The use of holes to challenge the students problem-solving skill is a unique and new way to get them excited and interested in the game.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm2980810779


Wealth of Nation: Consumption, Saving and Investment in Islamic Economics

Poverty is an inevitable issue. In Islam, poverty must not be a voluntary conduct. Muslims should have both physical and spiritual strengths in order to search for the bounties of God. Hence, a society, together with every individual, should have an economic eye on the use of resources. It is the bounty of God, which man inherits (to use with trust). Islam motivates followers to make good earnings and spend them in accordance to Gods will. Muslims must be rich and prosperous in order to serve all the five pillars in Islam. It is crucial for Muslims to manage their fortune into blessed wealth. This paper discusses (i) the three major components in economics, namely consumption, saving and investment, from the Islamic perspective, and (ii) how the three could revive the economy and develop wealth for the Muslim ummah and to the country in general. It is to show that seeking wealth is not a sinful act in Islam and Muslim followers must be motivated to pursue wealth and prosperity.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm2980910780


Water Quality Remedition in an Aquaculture System using Aquamat and Aquaponic Filters

A partical understanding of water quality is essential to sustain aquaculture systems because it allows an assessment of environmental conditions and implementation of effective management strategies. Often, fish farmers do not have extensive training in water chemistry and as a result they may misinterpret or misapply information about water quality and subject, most aspects of general importance to farmers can be simplified to allow for easier understanding and practical approaches to management.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm2981010781


Transport Mechanism Across Ceramic Nanofiltration Membrane for Production of Isotonic Solution

The use of ceramic membranes has recently been gaining interest among many researchers. However, due to the complexity of the ceramic membrane, there is a need to investigate its transport behavior during the separation process. Ceramic NF membranes' filtration efficiency depends on steric (sieving) and electrical (Donnan) effects. Through these combination, there are may be high rejection rates of small uncharged solutes while the surface electrostatic properties allow monovalent ions to be reasonably well transmitted through with multivalents ions mostly retained. Transport equations used in this study are based on the extended Nernst-Planck equation, which is the fundamental relationship governing the transport of ionic species through membrane pores. The mass transfer in ceramic membrane will e more complicated compared to that in polymeric membranes due to the membrane surface charge effect.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm2981110782


Thermal Comfort House by Solar Powered Ventilation

This Thermal Comfort House design is based on the concept of natural draft cooling tower with a specially adapted chimney. The solar collector heats the air in the channel, causing it to rise upward as a result of stack effect. The adapted chimney enhances the cooling effect and people inside the house will feel more comfortable than under normal living conditions.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm2981210783


Therapeutic Effect of Organic Extracts of Merremia Borneensis Plant of Sabah

Cancer is the third major cause of mortality, accounting for more than seven million deaths per year worldwide. In Malaysia, approximately two million people, representing 7% of the total population, suffer from different types of cancerous diseases, and the figure is estimated to double by 2035. While cancer is an incurable disease, prevention is considered as an important treatment in cancer control. Most drugs currently available in the markets for the treatment of incurable diseases have limited potential because they are very toxic or expensive, and thus beyond the reach of the majority of the people. Hence, treatments without these disadvantages are needed. Diet can play a vital role in the prevention of various incurable diseases such as cancer and diabetics. Medicinal plants, fruits as well as vegetables with diversified pharmacological properties have been shown to be rich sources of ingredients with potential to prevent the incurable diseases. There is now an urgent need to search for novel and effective ingredients that may prevent the various incurable diseases. Convolvulaceae is a large and economically important family of flowering plants, and it is commonly known as the legume family or pulse family. About 900-1000 species of tropical climbing plants in this family are native to southern Asia. The Borneo Island is considered to have the highest species diversity in the world. Some species are found on the Borneo Island. Most of the species are being used by the Sabah ethnic communities as herbal medicine. They are also using the Merremia borneensis for the treatment of cancer, breast cancer, and fever. The literature search has revealed that still no works have been done on this plant by past researchers. For this reason, the aim of this work was to investigate the total phenolics, flavonoids, and antioxidant activities as well as phytochemical profiling of different organic extracts of this species which is native to Borneo.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm2981310784


The Semiotic Interpretations and Perceptions of the Bajau(s) in Sabah

Issues on sign and signification system, known scientifically as semiotics, is the focal point of this study, specifically on matters pertaining to Bajau culture and tradition of the west and east coasts of Sabah. This study aims to highlight the link between two dominant perspectives through semiotics guided by a Saussurean and the Peircean model. In addition, the cultural comparison between both communities will also be elucidated and these facets play a crucial role in generating their own ethnic identity.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm2981410785


The LCP Method: A New Technique To Measure Surface Tension

The Problems
- Advanced instrument is expensive( >RM100k) where low cost method is less accurate and tedious to use
- Accuracy of conventional method is affected by liquid properties

Product Features
- Flexible & affordable: choice of set-up (manual, semi or fully auto) to suit budget
- Easy to set-up and use
- Accurate, reliable and suitable for various types of liquids
- Patent filling in process
- Looking for interested partners: immediate commercialization and further development.

Kota Kinabalu Sabah

ID : tm2981510786


Studies on Development of Sensory Organs and Behavioral Changes in the Larvae of Groupers and Other Species of Aquaculture Importance

This study aims to achieve the following objectives of (1) to understand the development of each sensory organ in larval growth; (2) to understand how behavior changes with larval growth; (3) to improve larval rearing methods using the new knowledge from this study; (4) to determine the behavior and ecology of each species.

Kota Kinabalu Sabah

Displaying 1 - 25 of 148

To Register New Technology and Product Click Here