Skip to main content
Type a word
Category of Technology / Product

ID : tm3355514526


Smart Facility Management System

Smart Facility (SMF) adalah salah satu modul
SmartCity service engine yang dibangunkan
menggunakan teknologi geospatial. SMF
membantu pihak berkuasa tempatan
menguruskan fasiliti di bawah seliaan mereka
dengan lebih berkesan, sistematik dan cekap
dalam usaha meningkatkan kualiti penyampaian
perkhidmatan kerajaan tempatan kepada
masyarakat

Banting Selangor

ID : tm3355614527


Smart Complaint Module

Membantu pihak berkuasa tempatan
menguruskan aduan dengan lebih berkesan,
sistematik dan cekap dalam usaha meningkatkan
kualiti penyampaian perkhidmatan kerajaan
tempatan kepada masyarakat

Banting Selangor

ID : tm3355714528


My-Iono (web-based)

My-Iono merupakan sistem pemantauan ionofera dalam bentuk webbased yang memberikan informasi berkenaan kondisi ionosfera di Malaysia dalam masa hampir nyata (near real time). Ionosfera merupakan lapisan berion dalam atmosfera bumi yang kondisinya sentiasa berubah mengikut masa dan lokasi geografi. Aktiviti ionosfera dipengaruhi oleh
kitaran dan aktiviti matahari yang merujuk kepada (interaksi di antara) bumi dan matahari yang secara umum dikenali sebagai Cuaca Angkasa(Space Weather). Dalam bidang komunikasi jarak jauh, lapisan ionosfera memainkan peranan penting sebagai lapisan pemantul yang membolehkan
komunikasi berlaku. Manakala dalam bidang navigasi, ionosfera merupakan penyumbang ralat terbesar yang boleh memudaratkan kualiti isyarat satelit navigasi dari segi ketepatan kedudukan. Aktiviti ionosfera di kawasan khatulistiwa adalah lebih tinggi dan sukar untuk diramal,
oleh itu, pemantauan ionosfera secara berterusan adalah amat penting dan perlu diberi perhatian terutamanya untuk aplikasi yang memerlukan isyarat berkualiti dan berketepatan tinggi seperti sektor penerbangan.

Banting Selangor

ID : tm3355814529


Malaysian GNSS/DGPS Integrity System (web-based)

Produk ini merupakan sistem pemantauan integriti terhadap
isyarat satelit navigasi GNSS dan DGPS yang diterima di Malaysia supaya selamat dan mencapai tahap output yang optimum untuk pengguna tempatan. Data-data GNSS dan DGPS dipantau setiap masa menerusi 3 peringkat iaitu (i) peringkat sistem satelit (system-level), (ii) infra darat (ground-level) dan juga (ii) peringkat pengguna (user-level). Pengguna boleh mengakses laman web khas untuk mendapat maklumat yang komprehensif tentang status kualiti isyarat satelit yang diterima. Sekiranya terdapat masalah atau kemusykilan terhadap kualiti isyarat satelit, satu notis amaran akan dihantar kepada pengguna. Kerja-kerja di sektor pengukuran dan pemetaan, navigasi dan penentududukan yang memerlukan ketepatan tinggi amat memerlukan maklumat-maklumat ini.

Banting Selangor

ID : tm3494315570


Universal Cabinet

This portable multi-functional cabinet made of block board and malemine combines compactness and simplistic design, enabling it to be used as writing table, book shelf, storage box, clothes rail, ironing board, dressing table. It also equipped with lighting and power sockets.

Banting Selangor

ID : tm3521515842


AB-Trap15

Aedes aegypti is a global threat nowadays. This mosquito is the main vector that transmits the viruses that cause dengue fever, chikungunya and apparently zika virus. This species commonly breeds in artificial and natural containers. It is very difficult to control or eliminate Aedes aegypti mosquitoes because they have adaptations to the environment that make them highly resilient or with ability to rapidly bounce back to initial numbers after disturbances resulting from natural phenomena or human interventions. By considering the multiple mosquito attractors which are visual stimulus, carbon dioxide, heat and humidity, the AB Trap15 was designed to capture and kill Aedes aegypti. AB Trap15 is affordable, portable, cost effective and uses green technology. Since mother earth is constantly being tainted, we just want a greener way in saving lives.

Banting Selangor

ID : tm3518415811


AV Hair gel

AV Hair gel is a non toxic aloe vera hair gel that only gives a stylish look but also healthy benefits such as better hair scalp and prevent hair loss. The ingredient are from nature and would not have any side effect due t high chemical elements.

Batang Kali Selangor

ID : tm3521615843


GUMMY SEMASHUR

GUMMY SEMASHUR merupakan produk inovasi SM Sains Hulu Selangor yang mempunyai keupayaan yang besar dalam pasaran kerana produk ini bukan sahaja mampu untuk menjadi satu bahan pelekat tetapi merupakan pelaburan untuk menyelamatkan persekitaran. Gummy SEMASHUR adalah salah satu bahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Bahan ini telah menunjukkan kepentingan disebabkan kebolehannya untuk menggabungkan dua permukaan yang sama mahupun berbeza. Seperti yang kita lihat dasawarsa ini, persekitaran kita telah dicemari dengan teruknya oleh polistirena kerana sifatnya yang sangat lambat terurai. Disebabkan itu, satu kajian yang baharu telah dimulakan untuk membuat bahan pelekat dengan menggunakan polistirena. Produk ini terhasil daripada campuran alkohol, petrol dan polistirena dengan nisbah tertentu yang menghasilkan sebatian yang likat.
Antara pengguna yang disasarkan dalam mengkomersialkan Gummy SEMASHUR adalah pengguna dari sekolah-sekolah, universiti-universiti dan pusat-pusat pentadbiran awam dan swasta. Disebabkan bahan pelekat yang dijual di pasaran sekarang tidak menepati kehendak pengguna secara optimum, maka lahirlah produk Gummy SEMASHUR ini. Kami berharap, dengan terhasilnya GUMMY SEMAHSUR ini, mampu menjadi satu alternatif untuk menghapuskan polistirena serta mengurangkan pembakaran dan pencemaran.

Batang Kali Selangor

ID : tm3406115032


Sistem Maklumat Inventori

Sistem Maklumat Inventori (SISMAI) telah dibangunkan pada
tahun 2004 oleh Institut Penyelidikan Perikanan Malaysia (FRI) bagi merekod maklumat aset yang terdapat di FRI, Batu Maung, Pulau Pinang. Sistem ini mampu untuk menyimpan rekod serta mempunyai kemudahan penyediaan laporan aset. Sistem ini
dibangunkan dengan menggunakan platform Microsoft Access versi 2002. Maklumat yang direkodkan adalah butiran perolehan aset, penempatan, penyelenggaraan, pelupusan, serta pemeriksaan yang terdapat dalam kad aset Kew. 312. Sistem ini menyediakan kemudahan carian melalui pilihan nombor siri, item, kategori aset serta nama pegawai. Catatan berkaitan pembaikan peralatan dapat direkodkan dengan baik bagi membantu proses pertimbangan pelupusan kelak. Menggunakan kaedah ini dapat menjimatkan tempoh masa carian, pengumpulan maklumat serta menjimatkan ruang penyimpanan fail secara fizikal. Laporan-laporan berkaitan aset seperti jumlah aset dan kos dapat dihasilkan dalam tempoh yang singkat memandangkan sistem ini mempunyai kemudahan untuk penyediaan maklumat tersebut. FRI telah berjaya merekod semua aset ke dalam sistem ini bagi membantu kerja-kerja penyelenggaraan aset.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406215033


Fish Profile Information System

Fish Profile Information Sistem merupakan pangkalan data yang
telah dibangunkan oleh Institut Penyelidikan Perikanan, Batu Maung, Pulau Pinang pada tahun 2005. Sistem ini dibangunkan bagi tujuan mengenalpasti spesies ikan memandangkan kekurangan pakar taksonomi dan buku-buku rujukan untuk proses identifikasi. Sistem ini merupakan pangkalan data yang dibangunkan bagi menyimpan maklumat ikan marin, air tawar dan udang di Malaysia. Maklumat spesies ikan yang terdapat di dalam sistem ini fokus kepada ciri-ciri penting idenfikasi secara bergambar bagi memudahkan kerja-kerja identifikasi. Terdapat juga kemudahan carian spesies ikan melalui
bentuk ekor dan badan. Kemudahan ini dapat menjimatkan masa
carian bagi mengenalpasti spesies ikan serta dapat mengatasi
masalah kesilapan identifikasi. Spesies-spesies ikan yang terdapat di dalam pangkalan data ini kumpul melalui pendaratan ikan di pangkalan serta pemancing. Gambar-gambar yang diambil diproses untuk tujuan pengecaman sebelum dimasukan ke dalam pangkalan data. Laporan-laporan juga disediakan untuk kemudahan penyediaan laporan yang diperlukan dalam tempoh masa yang singkat. Sistem ini boleh diakses melalui laman web Jabatan Perikanan Malaysia di www.dof.gov.my di bawah Bahagian Penyelidikan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3406315034


e-LIBRARY : Sistem Perpustakaan Elektronik Institut
Penyelidikan Perikanan


Sistem e-Library IPP disasarkan untuk memperbaiki kelemahan pada
sistem tradisional yang digunakan sekarang. Beberapa ciri baru untuk
pihak pentadbir sistem dan pengguna telah diperkenalkan, seperti
berikut:
i) Pentadbir Sistem
??? Cara yang lebih mudah dan cepat untuk mengemaskini dan
mengendalikan rekod material
??? Membolehkan pentadbir mengawaselia pergerakan material
dan mengeluarkan notis pemulangan secara automatik
menerusi e-mel.
??? Sistem sandaran dan sistem keselamatan diujudkan.
??? Membolehkan pentadbir menguruskan sumber material di
samping membekalkan informasi material yang ada.
ii) Pengguna
??? Akses sistem secara online.
??? Kemudahan tempahan awal (advance booking).
??? Kemudahan untuk mencetak keputusan pencarian atau
menyimpannya sebagai salinan fail (soft-copy).
??? Sistem depositori, bagi pengguna yang ingin menyumbangkan
hasil kerja mereka dalam format salinan fail ke dalam arkib
perpustakaan.
Berdasarkan ciri inovasi yang dinyatakan di atas, sistem e-Library akan dibahagikan kepada dua komponen utama:
1. Perpustakaan digital : Akses secara online
: Pembelajaran secara kendiri
: Memaparkan informasi pada skrin PC
pengguna
2. Perpustakaan fizikal : Material yang tidak boleh didapati dalam
bentuk salinan fail
: Memaksimakan penggunaan bahan
bercetak
: Akses kepada material, Internet dan CD

Sistem ini dibangunkan bagi memenuhi keperluan yang digariskan
oleh pihak pengurusan IPP, seperti berikut:
??? Membekalkan bahan material secara ???one-stop???.
??? Membolehkan aktiviti pemprosesan informasi dilakukan dengan
menggunakan teknologi rangkaian.
??? Membenarkan kakitangan IPP mengakses sistem secara online.
??? Mengujudkan sebuah organisasi pembelajaran di IPP.
Applikasi e-Library ini menggunakan pendekatan berpandukan menu bagi membolehkan pengguna mengakses informasi di dalamnya dengan mudah dan berkesan.

Batu Maung Pulau Pinang

ID : tm3499915626


Selective Leverage System

The invention relates to improve performance of a device having a pulsing behavior input or output such as engines and other cyclically devices. This solution includes a selective leverage system gear train that uses leverage principle to improve performance of compressors, alternators, etc.

Batu Maung Johor

ID : tm3308014051


Durian Seeds Latent Fingerprints Powder-A Green and Effective Approach in Crime Scene

Durian seeds are made into powder form for the development of cheaper and more effective fingerprint powder for better visualization. This was tested in both porous and non-porous surfaces and the result showed potential in visualization. This fingerprint powder was cheap and non-toxic.

Ipoh Perak

ID : tm3308114052


Antiaging Cream with Rambutan Fruits Extracts

Product Benefits:
1. Boost skin's defense against harmful free radicals and environmental damage.
2. Locks in moisture, keeping skin supple and smooth with no greasy after feel.
3. Helps to preserve skin's youthfulness.
4. Avoid cell damage and enables the assimilation of iron.

Ipoh Perak

ID : tm3352414495


Non-Chemical retardant agents in producing precipitated calcium carbonate (PCC)

Precipitated calcium carbonate (PCC) has been used as filler in many production line such as manufacturing of paper, rubber, paint and etc. In this invention, non-chemical retardant agent has been introduce to substitute the usage of chemical retardant agent in the PCC manufacturing process.

Ipoh Perak

ID : tm3352514496


IN-SITU TECHNIQUE FOR PAPER MAKING

Kertas percetakan yang menggunakan batu kapur bergred tinggi sebgagai bahan pengisi merupakn satu kaedah biasa yang diamalkan oleh pengamal industri kertas. Namun begitu, penyelidikan ini telah membuka satu lagi peluang penggunaan batu kapur yang lebih meluar apabila pelbagai gred boleh digunakan. Melalui penyelidikan ini, kertas cetak telah berjaya dihasilkan dengan menggunakan kaedah in-situ yang menggabungkan dua (2) proses utama iaitu penghasilan kalsium karbonat termendak dan pemendakannya ke atas pulpa untuk menghasilan kertas berlaku secara serentak. Teknik ini juga berjaya menyelesaikan masalah sisa buangan berjadual dari industri gas asitilena yang boleh digunakan dalam penghasilan kertas. Sisa buangan gas karbon dioksida juga boleh dimanfaatkan bagi menghasilkan produk kertas. Secra tidak langsung penyelidikan ini boleh dikategorikan sebgai teknolog hijau.

Ipoh Perak

ID : tm3352614497


ENRICHMENT OF IRON ORE CONCENTRATION FROM CHALLENGING IRON ORE SULPHIDE DEPOSIT

Memproses bijih besi menggunakan kaedah teknologi hijau yang dapat meningkatkan gred bijih besi kepada gred kosentrat besi komersial dengan mencapai piawaian (Standard) antarabangsa serta dapat mengekalkan kelestarian/kemampanan (sustainable) Sumber mineral tempatan.

Ipoh Perak

ID : tm3352714498


Eco Green Paper : Carbide Lime Waste as Paper Filler

In this invention, the carbide lime (scheduled waste under EQA 1974) generated from the acetylene gas industry is being used as starting material to produce precipitated calcium carbonate (filler) to reduce the pulp usage in paper making. The material & technique applied are environmental friendly.

Ipoh Perak

ID : tm3352814499


Bench Scale Flotation of Feldspar Using Non-toxic Activator and Mixed Cationic/Anionic Collector

The invention is developing a bench scale flotation of feldspar using sulphuric acid acts as an activator (to replace hidrofluoric acid) with a mixed cationic/anionic collector (n-tallow 1, 3-propanediamine-dioleate), thereby create environmental friendly & reducing cost required for treatment plant.

Ipoh Perak

ID : tm3488415511


Spirulina Plus, Natural Spirulina

To construct 50 spirulina cultivation ponds and the installation and commissioning of a dried biomass production line

Ipoh Perak

ID : tm3509915726


Tube and Net Floating Rubbish Trap (TNFRT)

Dihasilkan daripada paip uPVC dan jaring sebagai ikatan modul. Penggunaan jaring selamat, mudah dibersihkan dan digunakan sebagai penabir. Senang dipasang, rekabentuk dinamik dan kos efektif. Faedah yang dipeolehi daripada produk ini ialah menjimatkan kos, material yang mudah didapati seperti uPVC paip, pemasangan dan operasi yang mudah dan terapung mengikut aras air bagii mengelakkan sampah telepas dari perangkap.

Ipoh Perak

ID : tm3510015727


3 'S' System

Project 3 'S' System is based on smart, security and safety concepts to overcome robbery at gold shops. During robbery, the robber will try to break the glass to take the gold. The sensor then will detect the vibration on the glass surface and the signal will be transmitted to a microcontroller. Then, the microcontroller will activate 4 actions: rotate the gold display board upside down so that all jewelry/gold will fall into a safety box, activate the emergency light and siren, activate the CCTV to record the scene and send SMS to the owner and police station through handphones.

Ipoh Perak

ID : tm3510115728


Automatic Observer Vehicle

The Automatic Vehicle Observer is an aircraft driven by remote control devices recording that records its flying image. This aircraft was designed to be flown automatically and to take pictures. It operates with radio waves (RADIO CONTROL) like what is found in the remote control for laser TV or video.

Ipoh Perak

ID : tm3510215729


Remote Control for Home Appliances

This project was designed to turn any electrical appliances at home using a remote control up to 50 meters. One remote control can be used to control many electrical equipment at home. The signal data are sent to the microcontroller via radio frequency (RF). We use RF signal because it is cheaper and easier to make.

Ipoh Perak

ID : tm3519315820


Konchu Troy

Konchu Troy,otherwise known as Tobu Troy 2.0,is a product created to overcome problems regarding the growing number of insects.Apart from the different color used and the organic bait,the structure of Konchu Troy does not different much from its predecessor,Tobu Troy.

Ipoh Perak

Displaying 1 - 25 of 27

To Register New Technology and Product Click Here